Mitä tarkoitetaan sähkön laadulla?

Sähkön laatu on yleinen termi häiriöttömällä sähkön syötölle. Häiriöt sinimuotoisesta 50 Hz jännitteestä voivat aiheuttaa häiriötä tai vahinkoa laitteille.

Sähkön laatu koostuu jännitteen ja taajuuden mittaamisesta, joiden arvoja verrataan vallitseviin standardeihin, jotka vaihtelevat käyttökohteiden ja jännitetasojen mukaan.

Kokonaiskuvan saamiseksi jännitteestä arvioidaan seuraavia kriteerejä:

  • Harmonisia yli- ja väliyliaaltoja (ja kokonaissärö, THD)
  • Välkyntää
  • Jännitesymmetriaa
  • Taajuutta
  • Jännitteen amplitudin muutokset (hitaat ja nopeat)

Näiden tietojen lisäksi myös virran mittaus on tärkeä, koska sillä saadaan arvokasta lisätietoa esimerkiksi kuormituksen/tuotannon muutoksista.

esimerkki raportista 2

 

Mitkä tekijät heikentävät sähkön laatua?

Tyypillisiä verkon "häirikköjä" ovat taajuusmuuttaja, DC-käytöt (tietokoneet yms.) sekä erilaiset epäsymmetriset kuormitukset.

 

Mitä hyötyöä on hyvästä sähkön laadusta on?

Tasalaatuinen sähkö varmistaa sähkölaitteiden pitkän eliniän, luotettavan toiminnan sekä mahdollisesti vähentää sähkön kulutusta.

 

Miten sähkön laatua voi mitata?

Sähkön laatua voi monitoroida kiinteillä mittalaitteella, jotka tallentavat jatkuvasti verkon mittausarvoja. Suurimpana etuna näissä on tarkan mittaustiedon saatavuus heti häiriön jälkeen. Lisäksi jatkuva mittaaminen mahdollistaa verkon kunnon arvioimisen pidemmällä aikavälillä tilastollisesti ja trendinä.

Jos sähkön laatumittauksen jatkuvuus ei ole kriittistä, niin vikakohteessa mittaus voidaan tehdä kannettavalla mittalaitteella. Tämä on tyypillisistä kuluttajamittauksissa, joissa kannettava mittalaite asennetaan jakokaappiin vian ilmaannuttua.

Kannettava mittalaitekiinteä mittaus

Esimerkit kannettavasta ja kiinteästä mittauksesta

 

Miten mittauksia voidaan hyödyntää vian selvityksessä?

Mittalaitteiden valmistajat tarjoavat yleensä työkalun mittaustietojen raportointiin, jolla vian syystä voi saada paremmin kiinni. Pidempiaikaisen mittauksen dataa voi hyödyntää myös sähkön laadun tilastollisessa lähestymisessä, jolloin yksittäisten vikojen sijasta tarkastellaankin verkon yleistä kehitystä.

 

sähkönlaatu tapahtumatHarmoniset

 Sähkön laadun statistiikkaa johtolähdöittäin vian keston ja harmonisien yliaaltojen osalta

Itic

Perinteinen ITIC-kaavio laatuvikojen "laajuudesta" graafisessa muodossa